Slut med reguleret huslejestigning

Siden den 1. juli i år har der været en ny lejelov. Den har medført flere ændringer for de ca. 530.000 private udlejningsboliger, som findes i Danmark. I dette indlæg vil vi kort beskrive en af de væsentlige ændringer, der er for privat udlejning af boliger: Trappelejen er afskaffet.
En “trappeleje” dækker over en aftale om en fastlagt huslejestigning, som er nedskrevet i lejekontrakten. Før den nye lejelov trådte i kraft, var det muligt, at lade huslejen stige med et fast beløb årligt. Det stillede udlejer i en bedre position, og den form for aftale blev som oftest benyttet i ubegrænset lejeaftaler.
En ubegrænset lejeaftale er en, hvor udlejer ikke kan opsige aftalen med mindre, at særlige omstændigheder er gældende. Er der ikke tilføjet en tidsbegrænsninger til lejekontrakten, så er lejeaftalen ubegrænset.
Huslejestigning efter den nye lejelov
Ønsker udlejer nu en løbende huslejestigning, så skal det tilføjes i lejekontrakten, at huslejen skal følge stigningerne i nettoprisindekset. Nettoprisindekset er en opgørelse over udviklingen i priser på forbrugervarer og tjenester, så ændringen betyder, at huslejestigning for fremtiden vil følge den almindelige prisstigning i Danmark.
Der er dog to undtagelser:
1. Har du allerede indgået en lejeaftale med trappeleje inden d. 1 juli 2015, så gælder den også, selvom den nye lejelov er trådt i kraft.
2. Lejen er fortsat fri for lejligheder opført efter 1992, men lejen må dog ikke overstige det lejedes værdi. Det lejedes værdi er et skøn, der tager udgangspunkt i lignende lejligheder.