Læg indhold i bund af LEJEKONTRAKT ::Lejekontrakt til privatbeboelse

Gode råd til udarbejdelse af lejekontrakt ved udlejning af din bolig:

Når du indgår en lejekontrakt med en lejer, er det vigtigt, at denne er i orden, således at du ikke senere risikerer at stå med et problem, der kan vise sig at blive både dyrt og tidskrævende.

Lejelovgivningen er kompleks og er i høj grad til for at beskytte lejer, som traditionelt set anses som den svage part i lejeforholdet. Det er især vigtigt at notere sig, at nogle bestemmelser i lovene gyldigt kan fraviges ved aftale, mens andre bestemmelser gælder uanset om lejer og udlejer har aftalt andet.

Se eventuelt lejeloven og boligreguleringsloven på www.retsinformation.dk.

Det anbefales, at du som lejekontrakt bruger den seneste udgave af By- og Boligministeriets typeformularer, pt. Typeformular A, 8. udgave (find denne på By- og Boligministeriets hjemmeside HER). Typeformularens tekst må ikke ændres, og man må derfor kun afkrydse og indsætte oplysninger, hvor der er lavet plads til dette. Alle øvrige oplysninger og vilkår skal angives under rubrik 11.

Typeformularens enkelte rubrikker vil her blive gennemgået én for én, idet det dog bemærkes, at der tages udgangspunkt i et sædvanligt lejeforhold til privatbeboelse. Der gøres opmærksom på, at det konkrete lejeforhold kan kræve særlige forholdsregler og afvigelser fra nedenstående.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”50px”][vc_separator type=”normal”][vc_empty_space height=”50px”][vc_column_text]

10 gode råd til lejekontrakten

1

Afkryds hvilken type lejemål, der er tale om og angiv lejemålets adresse, udlejers navn og adresse samt lejers navn og adresse. Angiv det hele så udførligt som muligt. Hvis der er flere udlejere og/eller lejere, angiv da dem alle. Især angivelse af samtlige lejere kan blive aktuelt ved et eventuelt fremtidigt krav mod lejer, hvor du da som udlejer er interesseret i at kunne forfølge kravet mod flest mulige.

Angiv lejemålets samlede bruttoetageareal, antal værelser og afkryds, såfremt der med lejemålet medfølger en brugsret til fællesvaskeri, cykelkælder mv. som benyttelse angives “Privatbeboelse”.

2

Lejeforholdets begyndelsestidspunkt angives.

Hvad angår lejeforholdets ophør er udgangspunktet ved opsigelse.

Mange udlejere er interesserede i at tidsbegrænse lejemålets varighed. Dette er lovligt, idet det dog ikke må blive en omgåelse af de ellers meget strenge regler om udlejers opsigelsesmulighed. Tidsbegrænsningen skal derfor på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse have baggrund i en konkret saglig begrundelse. En eventuel tidsbegrænsning skal angives under rubrik 11.

Såfremt lejemålet ikke udlejes tidsbegrænset, er udlejers eneste muligheder for at opsige lejemålet angivet i lejelovens §§ 82 og 83.

3

Den årlige leje og betalingstidspunktet angives. Hvis der ønskes andet betalingstidspunkt end månedsvist eller kvartalsvist, skal dette angives under § 11.

Lejens opdeling i leje, a conto varmebidrag, a conto vandbidrag, antennebidrag og beboerrepræsentation angives. Det angives, hvilken dato skatter og afgifter er beregnet ud fra.

Angiv til hvilket kontonummer lejers betaling skal ske.

4

Angiv beløbet på depositum samt hvornår dette skal indbetales. Der kan ikke gyldigt indgås aftale om et højere beløb, end hvad der svarer til tre måneders leje.

Angiv beløbet på forudbetalt leje samt hvornår dette skal indbetales. Der kan ikke gyldigt indgås aftale om et højere beløb, end hvad der svarer til tre måneders leje.

Det angives endvidere, hvornår første husleje skal indbetales.

5

Det angives, om udlejer leverer varme og varmt vand samt hvordan lejemålet opvarmes. Det angives, hvornår varmeregnskabsåret begynder.

Det angives, om udlejer leverer varme og varmt vand samt i bekræftende fald, om udgiften fordeles på grundlag af individuelle forbrugsmålere. Det angives, hvornår regnskabsårets begynder.

Det angives, om udlejer leverer el til andet end varme.

6

Det angives, om fælles signalforsyning leveres af udlejer eller en eventuel antenneforening, eller om lejer selv skal stå for dette.

7

Det angives, om lejemålet er nyistandsat ved indflytning, og om det også skal afleveres nyistandsat ved fraflytning. Hvis lejemålet ikke er nyistandsat ved indflytning, kan det heller ikke kræves ved udflytning, da der ikke gyldigt kan indgås aftale om, at lejer skal aflevere lejemålet i bedre stand end vedkommende modtog det.

Det angives, om der vil blive afholdt henholdsvist ind-/udflytningssyn og udarbejdet ind-/udflytningsrapport.

8

Det angives om lejer eller udlejer har den indvendige vedligeholdelsespligt. Man skal som udlejer være opmærksom på at ‘indvendig vedligeholdelse’ er et lejeretligt begreb, som per definition kun omfatter tapetsering, maling og hvidtning.

Såfremt udlejer har vedligeholdelsespligten, skal der afsættes et lovreguleret beløb på en vedligeholdelseskonto – kontoens saldo ved lejemålets indgåelse skal angives.

9

Det angives, hvilket eventuelt inventar i lejemålet, der tilhører udlejer.

10

Det angives, om ejendommen har en beboerrepræsentation, om lejer må have dyr i lejemålet samt om der er en husorden for ejendommen.

11

I denne rubrik angives alle forhold, som fraviger lovgivningen, og som ikke er standardangivet under de foregående rubrikker i typeformularen.

Det kan fx være aftale om tidsbegræsning, vilkår for eventuelle husdyr, andre betalingstidspunkter end måneds-/kvartalvis osv.

Også under denne rubrik gælder imidlertid aftalebegrænsningen i forhold til den del af lovgivningen som ikke kan fraviges.

12

Sørg for at samtlige lejere som angivet under § 1 underskriver lejekontrakten.

Bilag: Vejledning

Denne vejledning er en del af lejeaftalen og skal derfor udleveres til lejer, inden denne underskriver lejekontrakten.